PRIPREMA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA I IZVANREDNIM SITUACIJAMA – ŽUPANIJSKI INTERVENTNI TIM

 Hrvatski Crveni križ čini jednu od temeljnih snaga sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Društvo Crvenog križa Varaždinske županije sastavni je dio sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. HCK sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize. Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama organizira se na lokalnoj razini kroz osposobljavanje županijskog i gradskih interventnih timova. Republika Hrvatska, kao i jedinice lokalne i područne samouprave, u obvezi su donijeti nove planske dokumente, odnosno procjene rizika od katastrofa i planove djelovanja civilne zaštite.

Vlada RH u svibnju 2009. godine donijela je Zaključak o Procjeni ugroženosti RH od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, kojim Zaključkom je zadužila središnja tijela državne uprave i druga nadležna tijela da u okviru svojih nadležnosti odmah pristupe izradi programa, planova i drugih akata za provedbu zadaća iz spomenute Procjene u cilju smanjenja opasnosti od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećanje spremnosti za djelovanje u otklanjanju posljedica.

Shodno tome u obavezi smo bili osnovati Županijski interventni tim, kao priprema i odgovor na katastrofe.  Županijski interventni tim  formiran je 12. lipnja 2010. godine.

Županijski interventni tim ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne i područne samouprave (općina, gradova i županija) u odgovoru na katastrofe. U trenutku kada timovi budu formirani i operativni, zajednica će u svom okruženju imati ekipu educiranih ljudi za pravovremenu i učinkovitu reakciju na incidente i katastrofe koje se mogu dogoditi.

Županijski interventni tim sastavljen  je od volontera i stručnih djelatnika HCK koji se kontinuirano educiraju za intervencije u slijedećim područjima zaštite i spašavanja: prva pomoć  (napredna obuka),  psihosocijalna potpora, procjena situacije, služba traženja, organizacija prihvata i smještaja, osiguranje pitke vode, spašavanje i evakuacija iz poplava.

Županijsku interventnu jedinicu čini ukupno 40 članova (volontera, bez stručnih djelatnika), s  specijalnim znanjima iz prije spomenutih područja. Dio ŽIT-a je i Tim za krizna stanja, koji radi s osobama u kriznim situacijama, pretežno u riziku od suicida ili obiteljskog nasilja.

Osim specijalnih znanja svi članovi tima moraju posjedovati   i osnovna znanja iz temeljne obuke iz prve pomoći, sigurnosti i samozaštite u intervenciji, psihološke pomoći i podrške, veze i komunikacije.

Svi članovi  Županijskog interventnog tima imaju završenu osnovnu i specijalističke edukacije prema Planu i programu HCK, te Uvjerenja o osposobljenosti kojom se potvrđuje da je svaki član tima prošao obuku HCK za pripremu i djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama.

Edukacija Županijskog interventnog tima mora se kontinuirano provoditi, što je i planirano za 2023. godinu prema  Planu i programu HCK.

Namjera HCK je umrežavanje svih Interventnih timova na Nacionalnoj razini pa će u slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti timovi biti mobilizirani i poslani u pomoć na pogođeno područje. U takvim situacijama lokalna i područna samouprava može računati ne samo na „svoj tim“ nego na nekoliko stotina obučenih ljudi. Te brojke i njihova znanja čine snagu vrijednu pažnje i ulaganja u opremanje i edukaciju od lokalne do nacionalne razine.

Hrvatski Crveni križ organizira susrete članova Nacionalnog interventnog tima. Cilj  i prilika susreta članova Nacionalnog interventnog tima je da članovi budu upoznati s ustrojem i načinom rada novooformljenog Nacionalno logističkog centra Hrvatskog Crvenog križa. Županijski interventni tim dio je Nacionalnog interventnog tima.