Varaždin, 29.siječnja 2021.

 IZVJEŠTAJ O RADU  PROGRAMA „ POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE“ za 2021. godinu  

 1. UVODNI DIO

Rad  i djelovanje Zajednice Udruga Društva Crvenog križa Varaždinske županije temelji se na:

Zakonu o HCK (NN 71/2010.),  Statutu  HCK (NN 56/2011.)

           – Statutu Zajednice Udruga Društva Crvenog križa Varaždinske

             Županije od 14.12.2020.

           – Odlukama Skupštine i Odbora Društva Crvenog križa Varaždinske

              Županije

           – Odlukama HCK Nacionalnog društva i osnovnih načela pokreta Crvenog

              Križa i Crvenog polumjeseca- humanost, nepristranost, neutralnost, 

              nezavisnost, dragovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

Rad se odvija prema slijedećim djelatnostima: 

 1. Socijalno-humanitarne aktivnosti
 2. Djelatnost Službe traženja
 3. Provođenje zdravstveno-odgojnih programa i aktivnosti
 4. Rad s mladeži Crvenog križa
 5. Uključivanje u provođenje tradicionalnih akcija HCK
 6. Rad organa upravljanja i ostalih poslova

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije ima tri zaposlena djelatnika na neodređeno vrijeme  (ravnatelja s VSS, računovodstveno-administrativni djelatnik s VŠS, voditeljica Programa  pomoći  u kući starijih i nemoćnih osoba sa SSS), tri djelatnice na određeno vrijeme  (  gerontodomaćice sa SSS).

Hrvatski Crveni križ Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, temeljem podnijetog projekta Društva Crvenog križa Varaždinske županije, zaključili su dana 29.11.2001.g. Ugovor o međusobnoj suradnji u cilju financiranja Programa pomoći starijim osobama na području Varaždinske županije, koji  je financiran do 2003. godine.

Obzirom na zadovoljstvo korisnika provođenjem programa, te kvalitetno ispunjavanje svih ugovorenih obveza, od 2004.g. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti   nastavilo je sufinanciranje programa i u 2004. godini.

Varaždinska županija prepoznala je potrebu provođenja spomenutog Programa koji je od javnog interesa, te se uključila u sufinanciranje 2003. i 2004. godine.

Od 2005. godine Varaždinska županija u potpunosti financira provođenje Programa, koje se kontinuirano nastavlja kroz sve godine. Uz Varaždinsku županiju u sufinanciranje Programa od 2007. godine  uključuju se i jedinice lokalne samouprave.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije podnijelo je Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući. Temeljem rješenja Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb KLASA:UP/I-551-07/14-01/3    URBROJ:2186/1-08/2-14-5 od 12 .prosinca 2014. godine utvrđeno je da Društvo Crvenog Križa Varaždinske županije ispunjava minimalne uvjete prostora i opreme za pružanje sljedećih socijalnih usluga pomoći u kući:

 • Obavljanje kućanskih poslova u domu korisnika
 • Obavljanje osobne higijene u domu korisnika
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (usluga pranja rublja
 • Uređenje okućnice te drugih tehničkih poslova u kući korisnika

Temeljem spomenutog rješenja od Ministarstva socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove, Služba za statusno pravne poslove i naknadu štete,  KLASA: 550-06/14-03/217.,  URBROJ: 519-06-2/7-14-2  od 15. siječnja 2015. godine, temeljem Zakona o općem upravnom postupku i Zakonu o socijalnoj skrbi, izdano je  UVJERENJE na osnovu kojeg je Društvo Crvenog križa Varaždinske županije upisano u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, pod evidencijskim brojem OD: 00105.

 Na osnovu dobivene licencije, te iskustva u provođenju Programa pomoći u kući od 2002. godine, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije nada se daljnjem provođenju i financiranju Programa za 2021. godinu, od strane Varaždinske županije i jedinica lokalne sredine.

Programom će biti obuhvaćene starije osobe koje žive u otežavajućim socijalnim, ekonomskim i dislociranim uvjetima na području županije, kojima će se pružati usluge navedene u licenciji.

Namjensko trošenje financijskih sredstava prikazano je redovito u financijskim izvješćima o poslovanju koji su uz organe upravljanja Društva Crvenog križa Varaždinske županije upućeni na uvid  Varaždinskoj županiji i jedinicama lokalne sredine, koje sufinanciraju Program.

Županijska skupština Varaždinske županije u prosincu 2014. godine usvojila je Socijalni plan za razdoblje 2014.-2020.godine.

Prikupljeni su podaci o dostupnim uslugama u županiji, procijenjene su potrebe za socijalnim uslugama prema korisničkim skupinama te utvrđeni prioriteti razvoja socijalnih usluga.

Vizija razvoja temelji se na visokoj kvaliteti života svih građana, a posebno najranjivijih skupina, u koju skupinu pripadaju starije osobe. Zajednica treba biti ugodna za život, u kojoj se svi građani osjećaju sigurno jer znaju da će moći zadovoljiti svoje potrebe i razviti svoje osobne potencijale.

Misija županijskog sustava socijalne skrbi temelji se na osiguravanju pružanje pomoći i usluga stanovništvu u riziku .

Načela u planiranju i pružanju socijalnih usluga u Varaždinskoj županiji  odnose se na predloženi  Program pomoći, a to su:

 • Poštivanje različitosti i različitih individualnih vrijednosti
 • Dostupnost socijalnih usluga
 • Poboljšanje kvalitete života stanovnika
 • Načelo participativnosti
 • Pravo na izbor usluga
 • Načelo jednakosti pristupa
 • Razmjena informacija
 • Uključivanje volonterskog rada u pružanje socijalnih usluga
 • Hitno i pravodobno pružanje usluga građanima
 • Zaštita privatnosti osoba kojima se pružaju socijalne usluge.

Jedan od  strateških ciljeva razvoja socijalnih usluga u županiji je osigurati socijalnu uključenost, sigurnost, kvalitetnu skrb i razvoj osobnih potencijala za stare i nemoćne, koji žele svoju starost provesti u svojem domu, u svojoj obitelji.

Da bi se spomenuti cilj ostvario, potrebno je osigurati niz socijalnih usluga na razini lokalne zajednice.

Jedna od socijalnih usluga je i usluga pružanja pomoći u kući, koju Društvo Crvenog križa Varaždinske županije provodi od 2002. godine.

U Programu „Pomoć u kući“ tijekom 2021 bilo je uključeno  152  korisnika . Voditeljica programa je medicinska sestra  Društva Crvenog križa Varaždinske županije.

Stručnu pomoć, odlazak na teren, edukaciju i superviziju za gerontodomaćice organizira Društvo, kako bi se Program pomoći  u kući provodio što kvalitetnije, stručnije i sveobuhvatnije.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije raspolaže s tri službena vozila koja se koriste za potrebe provođenja Programa pomoći u kući starijim osobama, za područje Lepoglave, Ivanca, Novog Marofa i ostalog ruralnog dijela županije.

Usluge koje su pružene korisnicima tijekom izvještajnog razdoblja u 2021. godini:   

Vrsta pružene usluge Broj pruženih usluga
Posjet uz razgovor i druženje , kao oblik psihosocijalne podrške 3964
Pomoć pri osobnoj higijeni 48
Odlazak u trgovinu 1233
Pomoć u rješavanju statusa i prava 210
Odlazak do liječnika 657
Podizanje lijekova 369
Čišćenje stambenog prostora 239
Pomoć u vrtu
Pomoć u nabavi i skladištenju ogrjeva 202
Pratnja korisnika (šetnja, liječnik, banka) 133
Plaćanje režija 530
Mjerenje tlaka 1263
Podjela paketa 100
Ostale usluge 804
Ukupno:  9752

 

 1. Ciljevi  programa pomoći starijim osobama

Program pomoći starijim osobama je izvaninstitucionalni oblik pomoći namijenjen starijim osobama koje se nalaze u otežanim socijalno-zaštitnim potrebama, koje samostalno ne mogu udovoljavati osnovnim životnim potrebama.

U Varaždinskoj županiji u ovom trenutku broj stanovnika starijih od 65 godina čini 17 % u odnosu na ukupan broj stanovnika. Demografska predviđanja koja se odnose na sredinu stoljeća govore da će se do 2050. godine broj starijeg stanovništva povećati na 35 %.

Na duljinu života utječe niz faktora, kvaliteta zdravstvenih usluga, prevencija bolesti, promovira se zdravo i aktivno starenje te osigurava ravnopravnija uloga osoba treće životne dobi u društvu.

Strategija politike skrbi za stare, za većinu europskih zemalja podrazumijeva jačanje skrbi zajednice, pod vidom razvijanja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, nastojeći starije osobe zadržati u njihovom domu, uz razvijanje mreže pružanja pomoći u kući.

Osnovna načela skrbi za  starije ljude temelje se na njihovoj što većoj samostalnosti i socijalnoj uključenosti, pojačanoj ulozi obitelji u osiguravanju kvalitetnog starenja i stvaranja takvih društvenih uvjeta u kojima će stariji imati mogućnost razvoja svih svojih potencijala i moći živjeti sigurno, zaštićeni od podcjenjivanja, izrabljivanja i zlostavljanja.

Zbog raznolikih obilježja starijih ljudi i njihove potrebe su vrlo raznolike, te su češće determinirane brojnim okolnostima i obilježjima, negoli samom kronološkom dobi starijeg pojedinca.

Zato nije moguć jedinstven pristup skrbi za starije, već moramo promišljati o novim i raznolikim oblicima i načinima skrbi za pojedine skupine starijih ljudi, koje će obuhvatiti i svu raznolikost njihovih potreba u specifičnim uvjetima.

Temeljna je društvena prednost izvaninstitucionalnog modela skrbi da se njome manjim sredstvima postižu bolji dugoročni učinci. Postupcima jačanja individualnih adaptacijskih snaga samog starijeg pojedinca i njegove obitelji te poticanjem i dobrim usklađivanjem postojećih izvora pomoći iz bliske lokalne sredine postižu se najbolji i cjeloviti učinci u poboljšanju opće kvalitete života starijih, preveniraju negativni učinci koji uvjetuju prerano starenje i patološko starenje pojedinca, te što je dulje moguće osigurava njegova socijalna uklopljenost u vlastitu obitelj i užu lokalnu zajednicu.

Model izvaninstitucionalne skrbi zadovoljava načela UN o skrbi za starije- neovisnost, društveno sudjelovanje, skrb, samo ispunjenje, dostojanstvo. Trebamo težiti društvu u kojem će stariji čovjek biti neovisan u svom ponašanju i odlučivanju o svojoj sudbini, živjeti u vlastitom domu što je duže moguće, sudjelovati u svim društvenim aktivnostima u skladu sa svojim sposobnostima i interesima, u kojem će mu biti dostupni svi oblici zdravstvene, socijalne i druge skrbi, u kojem će moći ispunjavati sve svoje potencijale imajući pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i drugim resursima u kojem će moći održati svoje dostojanstvo do kraja života, siguran od diskriminacije, izrabljivanja i zlostavljanja.

Istraživanja ukazuju da je za većinu starijih ljudi njihova obitelj najvažniji servis u njihovom životu. Međutim, obiteljska solidarnost i briga o starijim članovima obitelji, koja je obilježje tradicionalnog načina življenja, sve je manje prisutna. Transformacija obitelji, izmijenjena je uloga žene u obitelji, promjene radnog vremena, migracije mlađih naraštaja iz sela u gradove, pa čak van države, samo su neki od razloga zbog kojih raste broj samačkih staračkih kućanstava, a članovi obitelji sve teže skrbe o svojim starijim članovima.

Nužno je stoga razvojem servisa i usluga na lokalnoj razini podržati obitelj i ohrabriti obiteljsku solidarnost. Posebnu pozornost  potrebno je posvetiti i dati prioritet onim starijim osobama koje žive same.

Programom koji provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije obuhvaćene su zaista starije osobe koje žive u izuzetno otežavajućim obiteljskim okolnostima, bilo zbog zdravstvenih teškoća, obiteljske izoliranosti, prometne izoliranost i udaljenost do trgovine, ambulante i ostalog.

U suradnji s nižim razinama,  GDCK Ivanec, Novi Marof, Ludbreg i Varaždin, te partnerima u provođenju programa, Centrima za socijalnu skrb, obiteljskim liječnicima, patronažnim sestrama i lokalnim zajednicama, intenzivno se provode akcije za proširenjem programa i obuhvaćanjem većeg broja korisnika koji se nalaze u otežanim uvjetima življenja.

Saznanja o tome koliko ima starijih osoba na području naše županije, kojima bi pomoć  u kući bila neophodna,  koji žele istu prihvatiti, su nepotpuna i necjelovita, jer nije provedeno potpuno istraživanje potreba starijih osoba sa područja naše županije.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, rukovodi se evaluacijskim podacima na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu sa starijim osobama, koji pokazuju da su  osobe uključene u program veoma zainteresirane za pomoć  u kući, jer one žele svoju starost provesti u primarnoj obitelji, u poznatom okruženju, što je humano i opravdano. Time se smanjuje broj osoba koje se zbrinjavaju institucionalno, što je daleko skuplji vid zbrinjavanja.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i rada na terenu, Društvo Crvenog Križa Varaždinske županije prikupilo je određene podatke o sadašnjim i potencijalnim korisnicima Programa pomoći, sa svim potrebnim pokazateljima o njihovim obiteljskim resursima vezanim uz mogućnost zbrinjavanja i brige o starijem članu obitelji.

Program se provodi s ciljem pružanja raznih oblika pomoći osobama treće životne dobi, koji žive u izrazito složenim uvjetima (socijalne, materijalne, ekonomske, stambene prilike, dislociranost korisnika), prije svega namijenjen je samostalnim staračkim domaćinstvima, koja su vrlo često socijalno izolirana, te najčešće i nemaju vlastite bliže ili daljnje rodbine koja bi mogla preuzeti skrb o njima.

Obzirom na navedeno, redovne posjete i pružanje pomoći od strane educirane medicinske sestre kao i gerontodomaćice, za korisnike ovog programa je od izuzetnog značaja.

Ono što je najvrijednije, provođenje ovog programa, mnogim korisnicima bitno olakšava njihov svakodnevni život u vlastitom domu.

Ciljevi Programa Pomoć u kući starijim osobama na području Varaždinske županije:

– poticanje i razvijanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama ( razvoj servisa    za pomoć u kući)

– poticanje na razvoj dobrosusjedske pomoći

– razvoj volonterskog rada u provođenju programa pomoći u kući, kroz uključivanje mladih i volontera,

– senzibilizacija društva i ukazivanje na potrebu uzajamne pomoći i međugeneracijske solidarnosti

– poticanje međusobne suradnje tijela državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, te organizacija civilnog društva i nevladinih udruga na području unapređivanja redovne skrbi o starijim osobama

– podizanje svijesti javnosti i lokalne zajednice o potrebi uzajamnog pomaganja, brige o starijim i  dobrosusjedske  pomoći i njihova senzibilizacija za potrebe starijih osoba,

– dodatna volonterska njega i pomoć u kući, a time i razvijanje volonterstva.

 1. Odabir korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama na području Varaždinske županije, oblici pružanja pomoći

U programu pružanja pomoći starijim osobama tijekom 2020. g.  nalazila se ukupno 154 korisnika.

Korisnici koji su obuhvaćeni našim programom,  predloženi su  od nadležnih Gradskih Društava Crvenog križa, Centara za socijalnu skrbi, obiteljskih liječnika, patronažnih sestara, udruga ili lokalnih zajednica, kao i na upit samih korisnika

Na provođenju programa u 2020. godini, radi voditeljica programa (zaposlena na neodređeno vrijeme ) i 3 gerontodomaćice ( zaposlene na određeno vrijeme ).

Odabir korisnika za provođenje programa, Društva Crvenog križa Varaždinske županije obavlja  prema slijedećim kriterijima:

 • osobe starije od 65 godina,
 • osobe koje žive same u vlastitom domaćinstvu
 • osobe koje su korisnici nekog oblika socijalne pomoći
 • ostale otežavajuće okolnosti (npr. invaliditet, izostanak obveznika za uzdržavanje)
 • osobe koje su suglasne s ovom vrstom pomoći

Pri odabiru korisnika koristi se potrebna dokumentacija iz područja ostvarivanja socijalno-zdravstvenih i materijalnih prava i statusa korisnika, kao i eventualnih socijalno- humanitarnih usluga ostalih institucija ili udruga.

Time se nastoji izbjeći pojavnost dvojakih situacija u smislu da korisnik koristi iste usluge na  više mjesta.

Za svakog korisnika vodi se odgovarajuća dokumentacija s opisom usluga koje se korisniku pružaju, te sve okolnosti koje su važne za njegovo funkcioniranje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. U slučaju da se uoči da je korisniku potreban neki drugi vid pružanja usluga, tada se o tome izvještava nadležni Centar za socijalnu skrb ili druga nadležna institucija.

Dokumentacija za praćenje provedbe programa za svakog korisnika sastoji se: 

 • lista korisnika
 • osnovni podaci o korisniku – socio – anamnestički podaci, visina primanja, zdravstveno stanje korisnika, uvjeti stanovanja, potrebe korisnika, srodstvo i ostalo,
 • dnevno izvješće o obavljenim uslugama, uz opažanja voditelja i potpis korisnika,
 • mjesečna evidencija.

Za  korisnike Programa pomoći starijim osobama na području Varaždinske županije, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije osigurava prehrambeno –  higijenske pakete i ostale potrebe ( deke, posteljno rublje, jastuci i dr. ), koji se korisnicima dostavljaju prigodom Uskršnjih i Božićnih blagdana, kao i drugih potrepština koje Društvo prikuplja iz raznih donacija ( prema iskazanim potrebama), i putem projekata ( FEAD ), koji su GDCK na području Varaždinske županije u suradnji s HCK, provodili u 2021. godini.

O obavljenim poslovima u Društvu Crvenog križa Varaždinske županije  vodi se  posebna dokumentacija kojom se redovno prati:

–  psihofizičko stanje korisnika, obavljene usluge, te se redovitim mjesečnim izvješćem prati i stanje prijeđenih kilometara sukladno zakonskim obvezama, a vezano uz korištenje službenih vozila

Zbog redovitosti praćenja provedbe programa i potreba korisnika programa, svakog radnog dana se obavlja priprema posjeta u suradnji ravnatelja i voditeljice programa, kao i gerontodomaćice, s ciljem zadovoljavanja što većeg broja potreba korisnika i osiguravanja kvalitete programa.

U sufinanciranje Programa pomoć starijim osobama na području Varaždinske županije tijekom 2021. godine uključili su se neki gradovi i općine sa čijeg područja su korisnici uključeni u Program.

U sufinanciranje Programa uključen je  grad Ivanec i grad Lepoglava, Općina Breznički Hum

Sufinanciranje programa od strane lokalne sredine pokazuje da je Program pomoć starijim osobama na području Varaždinske županije kao takav prepoznat i potreban, no još uvijek lokalne sredine nedovoljno financijski participiraju u provođenju istog.

Stručnu pomoć, odlazak na teren, edukaciju i superviziju za gerontodomaćice, provodi  Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, kako bi se Program pomoć u kući starijim osobama na području Varaždinske županije što kvalitetnije, stručnije i cjelovitije provodio.

 Na osnovu višegodišnjeg  iskustva u provođenju Programa pomoći u kući, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, slobodno je iznijeti  glavne prednosti izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe:

– omogućavanje zadovoljavanja potreba starijih osoba pružajući širok raspon usluga u kući

– potiče se aktivnost starijeg čovjeka i njegove obitelji, promoviraju se načela individualne odgovornosti, usmjerene željama korisnika

– odvijaju se u prirodnoj obiteljskoj sredini te su prihvatljiviji i dostupniji i za starije i za članove njihovih obitelji

– fleksibilni su, usmjereni prema korisniku i uzimaju u obzir veliku individualnu raznolikost starijih ljudi

– potiču korištenje postojećih te razvoju i koordiniranju nove oblike obiteljskih i lokalnih izvora pomoći i potpore

– rasterećuju državu od cjelokupne odgovornosti za skrb, dijeleći odgovornost između države, obitelji i pojedinca

– zahtijevaju manja financijska sredstva, jer se dobrim dijelom osnivaju na dobrovoljnom radu i potpori obiteljske i lokalne zajednice

– imaju značajan preventivni karakter, sprečavajući prerano i patološko starenje ranim otkrivanjem prvih simptoma bolesti i promicanjem usvajanja zdravih životnih stilova.

 Iskustva s terena:

Dugogodišnjom provedbom Programa stekli smo iznimno puno iskustava koja su nam uvelike pomogla u boljem razumijevanju potreba korisnika, boljem pristupu svakom pojedinom korisniku kao i u samom pružanju usluga vodeći računa o individualnosti pristupa.

Uzimajući u obzir da su korisnici vrlo osjetljiva skupina stanovništva koja je često izolirana od svih kako od strane susjeda, obitelji, poznanika, potreban je poseban oprez kod samog prvog ulaska u kuću kako bi se pridobilo povjerenje korisnika da prihvati usluge koje mu se pružaju Programom, tako i samog provođenja Programa gdje dolazi do raznih problema.

Korisnici su često nepovjerljivi jer su puno puta doživjeli razne oblike iskorištavanja ili prijevara pa čak i krađa. Javljaju se ponekad i osude susjeda i obitelji, pa korisnici često zbog toga ne žele usluge .

Potrebno je naglasiti da imamo jako pozitivno iskustvo sa liječnicima obiteljske medicine i patronažnim sestrama  koji nam olakšavaju svakodnevno rješavanje pitanja vezanih uz zdravstveni stanje korisnika –  preglede korisnika, naručivanje lijekova, dostavu lijekova i sl.

Vezano uz  prava korisnika iz Sustava socijalne skrbi , Centri za socijalnu skrb su upoznati sa provođenjem programa i koriste naša saznanja sa terena kako bismo zajedno pomogli korisnicima da ostvare svoja prava. Gerontodomaćice na terenu prepoznaju potrebu i uz dogovor sa voditeljicom, kontaktiraju se socijalne radnice.

Također nailazimo na razumijevanje lokalnih vlasti. Neke općine i gradovi su prepoznali važnost provođenja Programa i uvelike nam pomažu kod samog odabira korisnika i provođenja istog  jer su oni najbolje upoznati sa stanjem i potrebama stanovništva svoje sredine.

Korisnici koji žive na rubnim, ruralnim dijelovima Varaždinske županije su u najvećoj potrebi za korištenjem usluga Programa jer su česte situacije gdje je mlađe radno sposobno stanovništvo iselilo i ostali su samo stari i nemoćni. Područja općina Bednje, Voće, šire područje grada Lepoglave (Višnjica, Zlogonje, Kameničko Podgorje), brdska područja općine Breznički Hum ( Radešić, Šćepanje), brdsko područje grada Ivanca (Prigorec), šire područje grada Varaždinskih Toplica, su posebno ugrožena područja gdje je neophodno provoditi Program. Možemo navesti primjer općine Bednja gdje u mjestu Vrbno na jednom brijegu žive samo tri starije osobe do kojih je nemoguće doći kad padne snijeg i nastupe zimski uvjeti. Sretna je okolnost da imaju telefon pa smo cijelo vrijeme u kontaktu sa njima. Zbog nedostupnosti terena a i čestih odrona ceste, automobilom je nemoguć pristup korisnicima. Naše gerontodomaćice pod zimskim uvjetima pješače po nekoliko kilometara kako bi uspjele dostaviti prijeko potrebne namirnice i lijekove.

Korisnicima koji žive sami i udaljeni su od prvih susjeda, često smo jedini kontakt sa svijetom. Iako im savjetujemo da idu na smještaj, posebno u zimskim mjesecima, rijetko tko se odlučuje na to jer žele ostati u svojim domovima dokle je god to moguće.

Imali smo u Programu korisnike koji su bili polupokretni, živjeli potpuno samo i ovisili doslovno o svakoj posjeti gerontodomaćice koja bi im dostavila osnovne namirnice i obavila osobnu higijenu i uredila prostor u kojem borave.

Isto tako česti su slučajevi korisnika koji odu na smještaj ali ubrzo se vraćaju kući jer su navikli na svoj način života i ne mogu se priviknuti na promjenu. Kao razlog navode da im ne odgovara prehrana, više ljudi i slično.

Starije osobe koje su dugogodišnji korisnici usluga postaju ovisni o uslugama koje im se pružaju i nikada im nije dovoljno vrijeme koje gerontodomaćica provede kod njih. Korisnici Programa su i invalidne osobe koje žive same ili su kućanstvu sa starijom osobom. Uvijek uzimamo u obzir individualne potrebe korisnika i pokušavamo napraviti raspored koji bi zadovoljavao potrebe korisnika, racionalizaciju troškova prijevoza do korisnika (s obzirom da su dislocirani) i radnog vremena gerontodomaćica.

 1. Zaključak

Imajući u vidu sve navedeno, a prema rezultatima dosadašnje provedbe Programa, te iskazanog zadovoljstva korisnika, kao i šire lokalne zajednice, mišljenja smo da bi se  provedba spomenutog Programa trebala svakako nastaviti, sa ciljem proširenja i zbrinjavanja što većeg broja korisnika.

 Razvojem izvaninstitucionalne skrbi na lokalnoj razini, aktiviranjem i koordiniranjem djelovanja različitih čimbenika usmjerenih zadovoljavanju potreba starijih ljudi, ostvaruje se pravična skrb o starijim osobama koje žive u vlastitom domu, radi očuvanja njihovog dostojanstva i prava na izbor.

 Nužno im je osigurati pristup pravima i uslugama kojima se poboljšava kvaliteta njihovog života i olakšava obavljanje svakodnevnih potreba, a to im omogućavaju gerontodomaćice koje su  svakodnevno u njihovim domovima.

 Uz spomenute prednosti izvaninstitucionalni koncept skrbi je da se njome za manja sredstva postižu bolji dugoročni učinci, te da se tako potiče aktivnost samih korisnika i njihovih obitelji.

 Zadatak Društva Crvenog križa Varaždinske županije je da nam lokalna zajednica postane partner u provođenju Programa pomoć  starijim osobama na području Varaždinske županije, ne samo u smislu odabira korisnika, već i uključivanjem svih raspoloživih resursa uz financijsku podršku.