Rad  i djelovanje Zajednice Udruga Društva Crvenog križa Varaždinske županije temelji se na:

 • Zakonu o HCK (NN 71/2010.),  Statutu  HCK (NN 56/2011.)
 • Statutu Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Varaždinske Županije od 27.09.2022
 • Odlukama Skupštine i Odbora Društva Crvenog križa Varaždinske Županije
 • Odlukama HCK Nacionalnog društva i osnovnih načela pokreta Crvenog Križa i Crvenog polumjeseca- humanost, nepristranost, neutralnost,  nezavisnost, dragovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

Rad  se odvija prema slijedećim djelatnostima:

Socijalno-humanitarne aktivnosti

Djelatnost Službe traženja

Provođenje zdravstveno-odgojnih programa i aktivnosti

Rad s mladeži Crvenog križa

Uključivanje u provođenje tradicionalnih akcija HCK

Rad organa upravljanja i ostalih poslova

Hrvatski Crveni križ  Društvo Crvenog križa Varaždinske županije i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, temeljem podnijetog projekta Društva Crvenog križa Varaždinske županije, zaključili su dana 29.11.2001.g. Ugovor o međusobnoj suradnji u cilju financiranja Programa pomoći starijim osobama na području Varaždinske županije, koji  je financiran do 2003. godine.

Obzirom na zadovoljstvo korisnika provođenjem programa, te kvalitetno ispunjavanje svih ugovorenih obveza, od 2004.g. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti   nastavilo je sufinanciranje programa i u 2004. godini.

Varaždinska županija prepoznala je potrebu provođenja spomenutog Programa koji je od javnog interesa, te se uključila u sufinanciranje 2003. i 2004. godine.

Od 2005. godine Varaždinska županija u potpunosti financira provođenje Programa, koje se kontinuirano nastavlja kroz sve godine. Uz Varaždinsku županiju u sufinanciranje Programa od 2007. godine  uključuju se i jedinice lokalne samouprave.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije podnijelo je Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući. Temeljem rješenja Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb KLASA:UP/I-551-07/14-01/3    URBROJ:2186/1-08/2-14-5 od 12 .prosinca 2014. godine utvrđeno je da Društvo Crvenog Križa Varaždinske županije ispunjava minimalne uvjete prostora i opreme za pružanje sljedećih socijalnih usluga pomoći u kući:

Obavljanje kućanskih poslova u domu korisnika

Obavljanje osobne higijene u domu korisnika

Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (usluga pranja rublja

Uređenje okućnice te drugih tehničkih poslova u kući korisnika

Temeljem spomenutog rješenja od Ministarstva socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove, Služba za statusno pravne poslove i naknadu štete,  KLASA: 550-06/14-03/217.,  URBROJ: 519-06-2/7-14-2  od 15. siječnja 2015. godine, temeljem Zakona o općem upravnom postupku i Zakonu o socijalnoj skrbi, izdano je  UVJERENJE na osnovu kojeg je Društvo Crvenog križa Varaždinske županije upisano u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, pod evidencijskim brojem OD: 00105.

Na osnovu dobivene licencije, te iskustva u provođenju Programa pomoći u kući od 2002. godine, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije nada se daljnjem provođenju i financiranju Programa  od strane Varaždinske županije i jedinica lokalne sredine.

Programom će biti obuhvaćene starije osobe koje žive u otežavajućim socijalnim, ekonomskim i dislociranim uvjetima na području županije, kojima će se pružati usluge navedene u licenciji.

Namjensko trošenje financijskih sredstava prikazano je redovito u financijskim izvješćima o poslovanju koji su uz organe upravljanja Društva Crvenog križa Varaždinske županije upućeni na uvid  Varaždinskoj županiji i jedinicama lokalne sredine, koje sufinanciraju Program.

Prikupljeni su podaci o dostupnim uslugama u županiji, procijenjene su potrebe za socijalnim uslugama prema korisničkim skupinama te utvrđeni prioriteti razvoja socijalnih usluga.

Vizija razvoja temelji se na visokoj kvaliteti života svih građana, a posebno najranjivijih skupina, u koju skupinu pripadaju starije osobe. Zajednica treba biti ugodna za život, u kojoj se svi građani osjećaju sigurno jer znaju da će moći zadovoljiti svoje potrebe i razviti svoje osobne potencijale.

Misija županijskog sustava socijalne skrbi temelji se na osiguravanju pružanje pomoći i usluga stanovništvu u riziku .

Načela u planiranju i pružanju socijalnih usluga u Varaždinskoj županiji  odnose se na predloženi  Program pomoći, a to su:

Poštivanje različitosti i različitih individualnih vrijednosti

Dostupnost socijalnih usluga

Poboljšanje kvalitete života  stanovnika

Načelo participativnosti

Pravo na izbor usluga

Načelo jednakosti pristupa

Razmjena informacija

Uključivanje volonterskog rada u pružanje socijalnih usluga

Hitno i pravodobno pružanje usluga građanima

Zaštita privatnosti osoba kojima se pružaju socijalne usluge.

Jedan od  strateških ciljeva razvoja socijalnih usluga u županiji je osigurati socijalnu uključenost, sigurnost, kvalitetnu skrb i razvoj osobnih potencijala za stare i nemoćne, koji žele svoju starost provesti u svojem domu, u svojoj obitelji.

Da bi se spomenuti cilj ostvario, potrebno je osigurati niz socijalnih usluga na razini lokalne zajednice.

Jedna od socijalnih usluga je i usluga pružanja pomoći u kući, koju Društvo Crvenog križa Varaždinske županije provodi od 2002. godine.

Stručnu pomoć, odlazak na teren, edukaciju i superviziju za gerontodomaćice organizira Društvo, kako bi se Program pomoći  u kući provodio što kvalitetnije, stručnije i sveobuhvatnije.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije raspolaže s tri službena vozila koja se koriste za potrebe provođenja Programa pomoći u kući starijim osobama.

Usluge koje se  pružaju  korisnicima

 1.

Obavljanje kućanskih poslova:

a

Odlazak u trgovinu(nabava namirnica i potrepština)

b

Pospremanje stana, pranje posuđa, peglanje rublja

c

Donošenje ogrjeva

2.

Održavanje osobne higijene

3.

Zadovoljavanje drugih potreba:

a

Pratnja pri liječničkom pregledu

b

Nabava i dostava lijekova

c

Odlazak u ambulantu

d

Pomoć pri rješavanje statusa i prava

e

Plaćanje režija

f

Mjerenje tlaka (njegovatelj)

g

Posjeta uz druženje (prevladavanje usamljenosti)

h

Ostale usluge

 

Ciljevi  programa pomoći starijim osobama

Program pomoći starijim osobama je izvaninstitucionalni oblik pomoći namijenjen starijim osobama koje se nalaze u otežanim socijalno-zaštitnim potrebama, koje samostalno ne mogu udovoljavati osnovnim životnim potrebama.

U Varaždinskoj županiji u ovom trenutku broj stanovnika starijih od 65 godina čini 17 % u odnosu na ukupan broj stanovnika. Demografska predviđanja koja se odnose na sredinu stoljeća govore da će se do 2050. godine broj starijeg stanovništva povećati na 35 %.

Na duljinu života utječe niz faktora, kvaliteta zdravstvenih usluga, prevencija bolesti, promovira se zdravo i aktivno starenje te osigurava ravnopravnija uloga osoba treće životne dobi u društvu.

Strategija politike skrbi za stare, za većinu europskih zemalja podrazumijeva jačanje skrbi zajednice, pod vidom razvijanja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, nastojeći starije osobe zadržati u njihovom domu, uz razvijanje mreže pružanja pomoći u kući.

Osnovna načela skrbi za  starije ljude temelje se na njihovoj što većoj samostalnosti i socijalnoj uključenosti, pojačanoj ulozi obitelji u osiguravanju kvalitetnog starenja i stvaranja takvih društvenih uvjeta u kojima će stariji imati mogućnost razvoja svih svojih potencijala i moći živjeti sigurno, zaštićeni od podcjenjivanja, izrabljivanja i zlostavljanja.

Zbog raznolikih obilježja starijih ljudi i njihove potrebe su vrlo raznolike, te su češće determinirane brojnim okolnostima i obilježjima, negoli samom kronološkom dobi starijeg pojedinca

Zato nije moguć jedinstven pristup skrbi za starije, već moramo promišljati o novim i raznolikim oblicima i načinima skrbi za pojedine skupine starijih ljudi, koje će obuhvatiti i svu raznolikost njihovih potreba u specifičnim uvjetima.

Temeljna je društvena prednost izvaninstitucionalnog modela skrbi da se njome manjim sredstvima postižu bolji dugoročni učinci. Postupcima jačanja individualnih adaptacijskih snaga samog starijeg pojedinca i njegove obitelji te poticanjem i dobrim usklađivanjem postojećih izvora pomoći iz bliske lokalne sredine postižu se najbolji i cjeloviti učinci u poboljšanju opće kvalitete života starijih, preveniraju negativni učinci koji uvjetuju prerano starenje i patološko starenje pojedinca, te što je dulje moguće osigurava njegova socijalna uklopljenost u vlastitu obitelj i užu lokalnu zajednicu.

Model izvaninstitucionalne skrbi zadovoljava načela UN o skrbi za starije- neovisnost, društveno sudjelovanje, skrb, samo ispunjenje, dostojanstvo. Trebamo težiti društvu u kojem će stariji čovjek biti neovisan u svom ponašanju i odlučivanju o svojoj sudbini, živjeti u vlastitom domu što je duže moguće, sudjelovati u svim društvenim aktivnostima u skladu sa svojim sposobnostima i interesima, u kojem će mu biti dostupni svi oblici zdravstvene, socijalne i druge skrbi, u kojem će moći ispunjavati sve svoje potencijale imajući pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i drugim resursima u kojem će moći održati svoje dostojanstvo do kraja života, siguran od diskriminacije, izrabljivanja i zlostavljanja.

Istraživanja ukazuju da je za većinu starijih ljudi njihova obitelj najvažniji servis u njihovom životu. Međutim, obiteljska solidarnost i briga o starijim članovima obitelji, koja je obilježje tradicionalnog načina življenja, sve je manje prisutna. Transformacija obitelji, izmijenjena je uloga žene u obitelji, promjene radnog vremena, migracije mlađih naraštaja iz sela u gradove, pa čak van države, samo su neki od razloga zbog kojih raste broj samačkih staračkih kućanstava, a članovi obitelji sve teže skrbe o svojim starijim članovima.

Nužno je stoga razvojem servisa i usluga na lokalnoj razini podržati obitelj i ohrabriti obiteljsku solidarnost. Posebnu pozornost  potrebno je posvetiti i dati prioritet onim starijim osobama koje žive same.

Programom koji provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije obuhvaćene su zaista starije osobe koje žive u izuzetno otežavajućim obiteljskim okolnostima, bilo zbog zdravstvenih teškoća, obiteljske izoliranosti, prometne izoliranost i udaljenost do trgovine, ambulante i ostalog.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i rada na terenu, Društvo Crvenog Križa Varaždinske županije prikupilo je određene podatke o sadašnjim i potencijalnim korisnicima Programa pomoći, sa svim potrebnim pokazateljima o njihovim obiteljskim resursima vezanim uz mogućnost zbrinjavanja i brige o starijem članu obitelji.

Program se provodi s ciljem pružanja raznih oblika pomoći osobama treće životne dobi, koji žive u izrazito složenim uvjetima (socijalne, materijalne, ekonomske, stambene prilike, dislociranost korisnika), prije svega namijenjen je samostalnim staračkim domaćinstvima, koja su vrlo često socijalno izolirana, te najčešće i nemaju vlastite bliže ili daljnje rodbine koja bi mogla preuzeti skrb o njima.

Obzirom na navedeno, redovne posjete i pružanje pomoći od strane educirane medicinske sestre, njegovateljice kao i gerontodomaćica, za korisnike ovog programa je od izuzetnog značaja.

Ono što je najvrijednije, provođenje ovog programa, mnogim korisnicima bitno olakšava njihov svakodnevni život u vlastitom domu.

 

Ciljevi Programa Pomoć u kući starijim osobama na području Varaždinske županije:

 - poticanje i razvijanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama ( razvoj servisa    za pomoć u kući)

- poticanje na razvoj dobrosusjedske pomoći

- razvoj volonterskog rada u provođenju programa pomoći u kući, kroz uključivanje mladih i volontera,

- senzibilizacija društva i ukazivanje na potrebu uzajamne pomoći i međugeneracijske solidarnosti

- poticanje međusobne suradnje tijela državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, te organizacija civilnog društva i nevladinih udruga na području unapređivanja redovne skrbi o starijim osobama

- podizanje svijesti javnosti i lokalne zajednice o potrebi uzajamnog pomaganja, brige o starijim i  dobrosusjedske  pomoći i njihova senzibilizacija za potrebe starijih osoba,

- dodatna volonterska njega i pomoć u kući, a time i razvijanje volonterstva.

 

Odabir korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama na području Varaždinske županije, oblici pružanja pomoći

 Odabir korisnika za provođenje programa, Društva Crvenog križa Varaždinske županije obavlja  prema slijedećim kriterijima:

osobe starije od 65 godina,

osobe koje žive same u vlastitom domaćinstvu

osobe koje su korisnici nekog oblika socijalne pomoći

ostale otežavajuće okolnosti (npr. invaliditet, izostanak obveznika za uzdržavanje, udaljenost od trgovine, liječnika, ljekarne  sl.)

osobe koje su suglasne s ovom vrstom pomoći

Pri odabiru korisnika koristi se potrebna dokumentacija iz područja ostvarivanja socijalno-zdravstvenih i materijalnih prava i statusa korisnika, kao i eventualnih socijalno- humanitarnih usluga ostalih institucija ili udruga.

Time se nastoji izbjeći pojavnost dvojakih situacija u smislu da korisnik koristi iste usluge na  više mjesta.

Za svakog korisnika vodi se odgovarajuća dokumentacija s opisom usluga koje se korisniku pružaju, te sve okolnosti koje su važne za njegovo funkcioniranje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. U slučaju da se uoči da je korisniku potreban neki drugi vid pružanja usluga, tada se o tome izvještava nadležni Centar za socijalnu skrb ili druga nadležna institucija.

 

Dokumentacija za praćenje provedbe programa sastoji se od:

liste korisnika

osnovni podaci o korisniku - socio -  anamnestički podaci, visina primanja, zdravstveno stanje korisnika, uvjeti stanovanja, potrebe korisnika, srodstvo i ostalo dobiveni putem prijavnog obrasca

dnevno izvješće djelatnica na terenu odnosno mjesečno izviješće o obavljenim uslugama,

tjedni plan obilaska za svakog djelatnika (njegovateljica, gerotodomaćica)

putni list te liste goriva za službena vozila

mjesečna odnosno ukupna izvješća svih pruženih usluga

Zbog redovitosti praćenja provedbe programa i potreba korisnika programa, svakog radnog dana se obavlja priprema posjeta u suradnji ravnatelja i voditeljice programa, kao i njegovateljice i gerontodomaćica, s ciljem zadovoljavanja što većeg broja potreba korisnika i osiguravanja kvalitete programa.

Sufinanciranje programa od strane lokalne sredine pokazuje da je Program pomoć starijim osobama na području Varaždinske županije kao takav prepoznat i potreban, no još uvijek lokalne sredine nedovoljno financijski participiraju  provođenje istog.

Stručnu pomoć, odlazak na teren, edukaciju i superviziju za gerontodomaćice, provodi  Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, kako bi se Program pomoć u kući starijim osobama na području Varaždinske županije što kvalitetnije, stručnije i cjelovitije provodio.

Na osnovu višegodišnjeg  iskustva u provođenju Programa pomoći u kući, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, slobodno je iznijeti  glavne prednosti izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe:

- omogućavanje zadovoljavanja potreba starijih osoba pružajući širok raspon usluga u kući

- potiče se aktivnost starijeg čovjeka i njegove obitelji, promoviraju se načela individualne odgovornosti, usmjerene željama korisnika

- odvijaju se u prirodnoj obiteljskoj sredini te su prihvatljiviji i dostupniji i za starije i za članove njihovih obitelji

- fleksibilni su, usmjereni prema korisniku i uzimaju u obzir veliku individualnu raznolikost starijih ljudi

- potiču korištenje postojećih te razvoju i koordiniranju nove oblike obiteljskih i lokalnih izvora pomoći i potpore

- rasterećuju državu od cjelokupne odgovornosti za skrb, dijeleći odgovornost između države, obitelji i pojedinca

- zahtijevaju manja financijska sredstva, jer se dobrim dijelom osnivaju na dobrovoljnom radu i potpori obiteljske i lokalne zajednice

- imaju značajan preventivni karakter, sprečavajući prerano i patološko starenje ranim otkrivanjem prvih simptoma bolesti i promicanjem usvajanja zdravih životnih stilova.

Imajući u vidu sve navedeno, a prema rezultatima dosadašnje provedbe Programa, te iskazanog zadovoljstva korisnika, kao i šire lokalne zajednice, mišljenja smo da bi se  provedba spomenutog Programa trebala svakako nastaviti, sa ciljem proširenja i zbrinjavanja što većeg broja korisnika.

Razvojem izvaninstitucionalne skrbi na lokalnoj razini, aktiviranjem i koordiniranjem djelovanja različitih čimbenika usmjerenih zadovoljavanju potreba starijih ljudi, ostvaruje se pravična skrb o starijim osobama koje žive u vlastitom domu, radi očuvanja njihovog dostojanstva i prava na izbor.

Nužno im je osigurati pristup pravima i uslugama kojima se poboljšava kvaliteta njihovog života i olakšava obavljanje svakodnevnih potreba, a to im omogućavaju gerontodomaćice koje su  svakodnevno u njihovim domovima.

Uz spomenute prednosti izvaninstitucionalni koncept skrbi je da se njome za manja sredstva postižu bolji dugoročni učinci, te da se tako potiče aktivnost samih korisnika i njihovih obitelji.

Zadatak Društva Crvenog križa Varaždinske županije je da nam lokalna zajednica postane partner u provođenju Programa pomoć  starijim osobama na području Varaždinske županije, ne samo u smislu odabira korisnika, već i uključivanjem svih raspoloživih resursa uz financijsku podršku.

Postani korisnik socijalnog programa
  Podnosim:

  Ostvarujete li neki oblik pomoći preko Centra za socijalnu skrb?

  Ako je odgovor da, navesti oblik pomoći i mjesečni iznos. Navesti samo ako ostvarujete stalnu mjesečnu pomoć (zajamčenu minimalnu naknadu, invalidninu, doplatak za pomoć i njegu..)

  OPIS OBITELJSKE SITUACIJE:

  PRISTANAK:
  Potvrđujem da su podaci navedeni u izjavi točni i potpuni, te da sam upozoren/a da za točnost podataka koje sam naveo/la odgovaram kazneno i materijalno, sukladno odredbi čl.107.st.2.Zakona o socijalnoj skrbi.

  Ovlašćujem DCK Varaždinske županije da može koristiti moje osobne podatke i razmjenjivati ih s drugim udrugama, ustanovama, javnim i državnim tijelima, a u svrhu utvrđivanja mojeg prava na materijalne oblike pomoći preko DCK Varaždinske županije.

  Hrvatski Crveni križ DCK Varaždinske županije kao Voditelj obrade osobnih podataka jamči da će se navedeni podaci evidentirati i zaštititi u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke DCK Varaždinske županije čuvati će do isteka svih zakonskih obaveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka, a zaprimljena dokumentacija koja nije potrebna za ostvarivanje usluge biti će odmah uništena.