Ujedinjeni narodi uvrstili su ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i djevojčica u svoje
Ciljeve održivog razvoja, a Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao najveća
humanitarna organizacija, također već duže vrijeme radi na ostvarivanju ovih ciljeva.
Svatko od nas može dati doprinos u rješavanju problema nasilja temeljenog na rodu i spolu.
Naučimo kako!

#orangethered #HCK