Naziv projekta:
Zaposli – Educiraj – Pomozi II (ZEP II)

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti
ljudski potencijali.
Provoditelj projekta: Hrvatski Crveni križ- Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske
županije.
Partneri na projektu su: HZZ Regionalni ured Varaždin, Centrar za socijalnu skrb Varaždin, općina
Gornji Kneginec, općina Visoko, grad Novi Marof, grad Varaždinske Toplice, općina Klenovnik, grad
Ivanec, općina Maruševec, općina Sračinec, općina Breznički Hum,općina Breznica.
Projekt će se provoditi na području Varaždinske županije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s
naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.
Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom
razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove
nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete
života krajnjih korisnika.
Cilj projekta ZEP II, ZAPOSLI – EDUCIRAJ – POMOZI II je zapošljavanjem na 12 mjeseci i
formalnim educiranjem osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s najviše
srednjoškolskom razinom obrazovanja u Varaždinskoj županiji što će podići njihovu konkurentnost na
tržištu rada, pridonijeti smanjenju njihove nezaposlenosti a time i rizika od siromaštva, te ujedno utjecati
na njihovu veću socijalnu uključenost te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljana skupina Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju
nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici.
Od provedbe aktivnosti projekta također direktnu korist imaju starije osobe i osobe u nepovoljnom
socijalnom i ekonomskom položaju. Njima se kroz rad žena zaposlenih na projektu svakodnevno podiže
kvaliteta života kroz primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u njihovim
domovima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju,
briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava
(dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…).
Zapošljavanjem i edukacijom pripadnica ciljne skupine projekt će na nacionalnom nivou doprinijeti
ostvarenju specifičnog cilja 9.i.1 prioritetne osi 2. OPULJP Socijalna uključenost te specifičnog cilja
10.iii.2 prioritetne osi 3. OPULJP Obrazovanje i cjeloživotno učenje te osiguravanju
uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu
što je 1. prioritet Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014-2020.
Na nivou EU projekt doprinosi ostvarenju prioriteta strategije Europa 2020 te ostvarenju njezinog 5.
strateškog cilja Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti na način da će im se kroz zapošljavanje
osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal te ostvariti prihod koji će im poboljšati životne uvjete, a
doprinijeti će i njihovoj aktivaciji u lokalnoj zajednici.
U vezi sa Strateškim djelovanjem za ravnopravnost spolova 2016-2019 projekt doprinosi navedenim
prioritetnim područjima od kojih najviše jednakoj ekonomskoj neovisnosti žena i muškaraca te
dostojanstvu i integritetu žena i iskorjevanju rodno uvjetovanog nasilja.
Očekivani rezultati projekta su 31 žena pripadnica ranjive skupine zaposleno na rok od jedne godine i 26

žena sa novostečenom formalnom naobrazbom te pružena potrebna pomoć u svakodnevnom
funkcioniranju za 186 krajnjih korisnika.
Od 01.05.2021. na projektu je zaposlena 31 žena pripadnica ciljane skupine koje brinu ukupno o 186
krajnjih korisnika.

Predviđeni broj zaposlenih žena pripadnica ciljanih skupina i krajnjih korisnika po gradovima i
općinama:
Područje grada Ivanca: 4 gerontodomaćice i 24 krajnja korisnika
Područje grada Novi Marof: 5 gerontodomaćica i 30 krajnjih korisnika
Općina Kneginec Gornji: 3 gerontodomaćice i 18 krajnja korisnika
Područje grada Varaždinske Toplice: 1 gerontodomaćica i 6 krajnjih korisnika
Općina Visoko: 2 gerontodomaćice i 12 krajnjih korisnika
Općina Breznički Hum: 4 gerontodomaćice i 24 krajnja korisnika
Općina Breznica: 2 gerontodomaćice i 12 krajnjih korisnika
Općina Sračinec: 6 gerontodomaćica i 36 krajnjih korisnika
Općina Maruševec: 3 gerontodomaćice i 18 krajnjih korisnika
Općina Klenovnik: 1 gerontodomaćica i 6 krajnjih korisnika

Žene pripadnice ciljane skupine biti će u sklopu Projekta zaposlene na rok od jedne godine počevši od
01.05.2021 pa do 30.04.2022.

Osnovno prijevozno sredstvo koje će koristiti biti će bicikli kupljeni u sklopu projekta „Zaposli-Educiraj-
Pomozi“ Faza 1, dok će za razvedenija područja neke od njih koristiti osobni automobil.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.840.180,00 kuna.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda(ESF).

Razdoblje provedbe projekta:
Projekt će se provoditi od 24.02.2021. do 24.02.2022.