Hrvatski Crveni križ društvo Crvenog križa Varaždinske županije  (DCK Varaždinske županije) 

je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava.

Djelujemo na području Varaždinske županije  

 Hrvatski Crveni križ društvo Crvenog križa Varaždinske županije  osnovano je 1994. godine te je među najstarijim organizacijama Crvenog križa u Republici Hrvatskoj. Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Varaždinske županije  svoje djelovanje temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine te dopunskim protokolima – Protokolima I i II iz 1977. godine i Protokolom III iz 2005. Godine.

Osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa Društvo Crvenog križa Varaždinske županije  propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) te su:

– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija

– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke

– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Ostvarenju ciljeva Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Varaždinske županije  pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Hrvatski Crveni križ društvo Crvenog križa Varaždinske županije  kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

UNUTARNJI USTROJ

ODBOR DCK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (7 članova)

RAHELA BLAŽEVIĆ – predsjednica
LJUBICA BOŽIĆ – podpredsjednica
SLATKOVIĆ ŽELJKO – podpredsjednik
KOLARIĆ NENAD – član
KRISTINA IVANČAN – član
IVAN KERETIĆ – član
BLAŽENKA LOVREK – član

NADZORNI ODBOR  (3 člana)

STJEPAN CERJAN – predsjednica
CMREČAK VERA – član
SANELA PUŠTEK – član

SKUPŠTINA   (27 člana)

JAVNE OVLASTI

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Varaždinske županije  provodi slijedeće javne ovlasti:

 • Izvršava obveze RH kao potpisnice Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u dijelu poslova koji su mu povjereni
 • Organizira i vodi Službu traženja
 • Traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć 
 • Pokreće, organizira i provodi ili sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe
 • Osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, na radu, prometnim, velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjerenja
 • Provodi osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu
 • Organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Popularizira dobrovoljno darivanje krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju, te im dodjeljuje potvrde i priznanja
 • Ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća i katastrofa
 • Obavlja i druge javne ovlasti propisane Zakonom i Statutom

Osim javnih ovlasti obavlja i slijedeće djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima:

 • Radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a naročito djece i mladeži; sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti
 • Provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba
 • Organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe
 • Organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana
 • Organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih
 • Obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu i Statutu