DCK Varaždinske županije zapošljava – „Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ u sklopu projekta „Zaposli-Osnaži-Pomozi, ZOP“ 30 izvršiteljica, s najviše srednjom stručnom spremom, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Mjesto rada: grad Ivanec, grad Novi Marof, grad Varaždinske Toplice, općina Visoko, općina Breznički Hum, općina Breznica, općina Kneginec Gornji, općina Sračinec, općina Maruševec, općina Klenovnik

Broj traženih radnica (okvirno):

Ivanec 4

Novi Marof 5

Varaždinske Toplice 1

Općina Visoko 2

Općina Breznički Hum 4

Općina Breznica 2

Općina Kneginec Gornji 4

Općina Sračinec 5

Općina Maruševec 2

Općina Klenovnik 1

Vrsta zaposlenja: na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način rada: smjena-prijepodne

Smještaj: nema

Naknada za prijevoz: naknada za prijevoz privatnog vozila u službene svrhe

Natječaj vrijedi od-do: 08.11.2022. do 16.11.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: rad na terenu

Planirani početak rada: 01.01.2023.

Opći uvjeti: 

 • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • punoljetnost,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAJU (za svaku od kategorija potrebno je uz prijavu priložiti dokumentaciju navedenu pored navedene kategorije ciljane skupine):

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Opis poslova i radnih zadataka radnog mjesta:

Pružanje Usluge potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama (u daljnjem tekstu Usluga).

Primjer aktivnosti koji obuhvaća Usluga:

 • pomoć u kupovini i dostavi namirnica korisniku,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji korisnika,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava korisnika,
 • pružanje podrške korisniku kroz razgovor i druženje
 • pružanje podrške korisniku kroz pratnju
 • isporuka paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 • i sl.

Radno mjesto podrazumijeva rad na terenu. Sredstvo prijevoza je bicikl koji će radnicama biti osiguran od strane poslodavca DCK Varaždinske županije. Za razvedenija područja, za obilazak terena moguća upotreba privatnog automobila u službene svrhe, uz nadoknadu troškova od strane poslodavca.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja poslodavac će provesti intervju. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Način prijave:

Prijave se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom u DCK Varaždinske županije na adresu Pavlinska ulica 8, 42000 Varaždin, radnim danom od 7 do 15 sati ili na e-mail adresu ured.dckvzd@gmail.com Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati.

 Rok za prijavu:

Rok za podnošenje prijava je 16. studeni, 2022. godine do 15 sati.

Prijavi na oglas je potrebno priložiti:  

 1. Životopis.
 2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih.
 3. Preslika osobne iskaznice.
 4. Preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena.
 5. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 6. Obrazac prijave za natječaj, potpisan.

Obrazac Prijave može se preuzeti u uredu DCK Varaždinske županije, Pavlinska ulica 8, 42000 Varaždin, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, na  internetskim stranicama DCK Varaždinske županije dolje na kraju teksta. Za više informacija o oglasu obratite se na tel: 042 320411.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona). Kandidati prijavom na natječaj izričito su suglasni da DCK Varaždinske županije, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja te iste može razmijeniti s drugim partnerima i donatorima na projektu, u svrhu mojeg zapošljavanja u sklopu projekta „Zaposli-Osnaži-Pomozi, ZOP“ UP.02.1.1.16.0269.

DCK Varaždinske županije s osobnim podacima postupati će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog Crvenog križa Varaždinske županije kao Voditelj obrade osobnih podataka jamči da će se navedeni podaci evidentirati i zaštiti u skladu sa Zakonom o provedbi  Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom  (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke DCK Varaždinske županije izbrisati će najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (6 mjeseci). Prednost pri zapošljivanju po ovom natječaju ostvaruju osobe starije od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina te osobe koje su sa područja provedbe projekta.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Rezultati i obavijest kandidata:

Nakon provedenog intervjua komisija utvrđuje rang listu.

Po raspisanom Natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se donosi odluka o poništenju natječaja.

Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za prijavu.

Obrazac prijave ZA POSAO ZOP